­
Биоплант


Pаботилница „Безбедноста на храната во пракса во регионот на Југоисточна Европа - Стандард за обезбедување на квалитет - GLK за мали производители на храна“

BIOPLANT учествуваше на проектната работилница „Безбедноста на храната во пракса во регионот на Југоисточна Европа - Стандард за обезбедување на квалитет - GLK за мали производители на храна“, која се одржа во Белград, во просториите на Стопанската Комора на Србија. Организатор на настанот беше Меѓународната Фондација Балкан Нет (www.balkannet.eu).


 
Од лево кон десно: Жан Станоевски (Balkan Net), Ванчо Зрнцев (Bioplant) и Кристијан Раинфелдер (Michel Institut, Германија)